02144500991 10 خط
1402/6/30 تاریخ :
تماس با ما
درباره ما
مشاوران شما
درخواست ملک
سپردن ملک
لیست املاک
متراژ:
نوع واگذاری: نوع ملک:
قیمت کل ملک:
۳۱۲۴۹ ۱۴۰۲/۶/۳۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۱۱۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
۳۱۷۴۲ ۱۴۰۲/۶/۳۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۶ طبقه:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۳۰۹۰۲ ۱۴۰۲/۶/۳۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۲ طبقه:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۳۱۷۸۹ ۱۴۰۲/۶/۳۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۷ طبقه:
۶۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده قباد...
۳۱۸۰۸ ۱۴۰۲/۶/۳۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۹۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده چهار راه صدف...
۳۱۰۷۰ ۱۴۰۲/۶/۳۰
زیرزمین نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
طبقه:
۴۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده اصلی...
۲۷۵۲۲ ۱۴۰۲/۶/۳۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۶,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۸۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک هاشمی نژاد...
۳۱۰۵۰ ۱۴۰۲/۶/۳۰
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۴ طبقه:
۸۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
۳۱۷۰۱ ۱۴۰۲/۶/۳۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۱ خواب:
۱ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۳۱۷۷۱ ۱۴۰۲/۶/۳۰
آپارتمان نوع ملک:
رهن کامل نوع واگذاری:
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
۳۱۸۱۷ ۱۴۰۲/۶/۲۹
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده بلوار یاس ...
۳۱۸۰۹ ۱۴۰۲/۶/۲۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۲ خواب:
۵ طبقه:
۷۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
۳۱۸۱۶ ۱۴۰۲/۶/۲۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۳ طبقه:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده چهار راه صدف...
۳۱۸۱۵ ۱۴۰۲/۶/۲۹
آپارتمان نوع ملک:
فروش نوع واگذاری:
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کل:
ندارد وام خرید:
۱ خواب:
۱ طبقه:
۵۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
۳۱۸۱۴ ۱۴۰۲/۶/۲۹
آپارتمان نوع ملک:
رهن/اجاره نوع واگذاری:
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ودیعه (تومان):
۸,۰۰۰,۰۰۰ اجاره (تومان):
۲ خواب:
۲ طبقه:
۷۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهران - تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
 اولین صفحه    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ...    آخرین صفحه   
Copyright All right Reserved by Abdi Real Estate www.AmlakeAbdi.ir
  کلیه محتوای این وب سایت محفوظ بوده و کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
کد ملک : ۳۱۲۴۹
قیمت کل: ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۱۱۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس...
کد ملک : ۳۱۷۴۲
قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۶ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۳۰۹۰۲
قیمت کل: ۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۲ طبقه:
۲ خواب:
۷۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۳۱۷۸۹
قیمت کل: ۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۷ طبقه:
۱ خواب:
۶۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده قباد...
کد ملک : ۳۱۸۰۸
ودیعه : ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۲ خواب:
۹۲ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده چهار راه صدف...
کد ملک : ۳۱۰۷۰
ودیعه : ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیرزمین
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
طبقه:
۱ خواب:
۴۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده اصلی...
کد ملک : ۲۷۵۲۲
قیمت کل: ۶,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۸۹ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک هاشمی نژاد...
کد ملک : ۳۱۰۵۰
قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۴ طبقه:
۲ خواب:
۸۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر شرقی...
کد ملک : ۳۱۷۰۱
ودیعه : ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۱ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۳۱۷۷۱
ودیعه : ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۰
رهن کامل
۲ طبقه:
۲ خواب:
۷۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده تهرانسر غربی...
کد ملک : ۳۱۸۱۷
ودیعه : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۱۰۵ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده بلوار یاس ...
کد ملک : ۳۱۸۰۹
قیمت کل: ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۵ طبقه:
۲ خواب:
۷۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده شهرک پاسداران...
کد ملک : ۳۱۸۱۶
قیمت کل: ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۳ طبقه:
۱ خواب:
۵۰ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده چهار راه صدف...
کد ملک : ۳۱۸۱۵
قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
وام خرید: ندارد
فروش
۱ طبقه:
۱ خواب:
۵۳ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده نفت شمالی...
کد ملک : ۳۱۸۱۴
ودیعه : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آپارتمان
اجاره : ۸,۰۰۰,۰۰۰
رهن/اجاره
۲ طبقه:
۲ خواب:
۷۴ متراژ:
آسانسور
انباری
پارکینگ
تهرانسر - محدوده خیابان باشگاه...
صفحه اول   ۱   ۲   ۳   ۴   ...   صفحه آخر